دفتر کار غیر مجاز یکی از دندانسازان فاقد مدرک ومجوز قانونی در  خادم آباد شهرستان شهریار پلمب شد.

 

با توجه به دستور ریاست محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان شهریار مبنی بر تعطیل نمودن محل کار غیر مجاز یکی از دندانسازان فاقد مدرک ومجوز قانونی دارای دفتر کارغیر مجاز در خادم آباد از توابع این شهرستان ،کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در معیت مأمورین اداره نظارت بر اماکن عمومی در تاریخ بیست و سوم آبان ماه درمحل کار وی حضور یافتند، محل کار وی را پلمب نموده و لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی وی را توقیف کردند . به دنبال آن پرونده وی جهت رسیدگی به مراجع قضایی مربوطه ارجاع گردید.