در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان شهریار، ضمن تجلیل از تلاش ها و زحمات روحانی فرد در زمان تصدی معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار، صارمی به عنوان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار معرفی شد.